ศสพ. ระยอง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรตัวอย่างขยายผล "ไข่แดง" อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง


วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินจัดส่งพันธ์ุไม้ให้กับเกษตรกร “ไข่แดง” ที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้าใจและมีบทบาทหน้าที่ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก แตงกวา มะเขือ ต้นพันธ์ุไม้ผล ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์มูซังคิง ละมุดพันธุ์มาเลย์ กาแฟ มะพร้าวน้ำหอม และเสาวรสพันธ์ุหวาน ให้แก่นายบุญธรรม คชรินทร์ เกษตรกรตัวอย่างขยายผล อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น