ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร/ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองได้รับมอบหมายให้ดูแลฐานเรียนรู้ สวนกาแฟ ผักเหลียงแซมในสวนปาล์ม สวนไม้ผล และฐานเรียนรู้เตาน้ำส้มควันไม้ พร้อมกับมอบให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาทุกวันพฤหัสบดี และเป็นที่ปรึกษาให้กับครูที่ดูแลฐานเรียนรู้แต่ละฐานด้วย


 


ความคิดเห็น