ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ 36 แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวาระพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้ศูนย์ศึกษาฯ ถือปฏิบัติ และแนวทางแนวทางการดำเนินของศูนย์ศึกษาฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal)ความคิดเห็น