เยี่ยมแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในแปลงปลูกทุเรียน

 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเกษตรกรในเขตบริการของศูนย์ฯ ให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในแปลงทุเรียน ซึ่งเกษตรกรได้มีการติดตั้งระบบน้ำไว้แล้ว ได้แนะนำให้เกษตรกรเปลี่ยนหัวมินิสปริงเกอร์ให้เหมาะสม การคำนวณเวลาเปิดรดน้ำแต่ละโซน เพื่อให้น้ำไม่เกินความต้องการใช้น้ำของทุเรียนในแต่ละวัน ทั้งนี้ ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้ทำการวิจัยการให้น้ำทุเรียนภาคตะวันออก จำนวน 100-150 ลิตร/ต้น/วัน และ 200 ลิตร/ต้น/วัน พบว่าผลผลิตทุเรียนที่ได้มีปริมาณและคุณภาพดีเช่นเดียวกัน (บทความเกษตรกรกับการใช้น้ำทุเรียน ความท้าทายในการจัดการน้ำของ EEC)

ความคิดเห็น