ประชุมเพื่อการบริหารประจำสัปดาห์

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการเฉพาะกิจประจำสัปดาห์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของแต่ละคนและภาพรวมของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 


ความคิดเห็น