ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ 26 ตุลาคม 2563

 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการเฉพาะกิจประจำสัปดาห์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป โดยรายละเอียดการประชุมชี้แจง ได้แก่ นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 การมุ่งเน้นงานตามพระราชดำริ การพัฒนาฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโปรมแกรมรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการของศูนย์ฯ ต่อผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ความคิดเห็น