ศสพ.รย.ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบประจำฐานการเรียนรู้แต่ฐาน ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนประจำฐาน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาคม ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
นายศรันยู นัดสูงวงศ์ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบประจำฐานผักเหลียง ได้ให้ความรู้เเก่นักเรียนเเละครูประจำฐาน เกี่ยวกับวิธีการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและรดน้ำบำรุงต้นเหลียง

นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้การปลูกกาแฟ ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายถ่ายทอดความรู้ QR Code เรื่องกาแฟ พร้อมกับให้ความรู้นักเรียนเเละครู เรื่องการเก็บผลผลิตเมล็ดกาแฟ 

นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบฐานไม้ผล ร่วมกับอาจารย์และนักเรียนประจำฐาน ปรับปรุงพื้นที่ เก็บสิ่งของเหลือใช้ กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น และร่วมกันใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 6-3-3 เพื่อบำรุงต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือ Soil tester ให้นักเรียนได้รู้จักการตรวจสอบค่า pH ในดิน เพื่อการวางแผนการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช

ความคิดเห็น