การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563 โดยมี ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน กล่าวรายงาน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้จัด รวมทั้งสิ้น 50 ราย มีนายยุทธการ มากพันธุุ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรีเป็นวิทยากรบรรยาย


ความคิดเห็น