ตรวจการพัฒนาปรับปรุงแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คนงาน ในการทำความสะอาด ปรับปรุงฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ประจำวัน เน้นความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สามารถเป็นต้นแบบในการให้บริการเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ความคิดเห็น