ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง รับผิดชอบการสอนและฝึกปฏิบัติในฐานการปลูกกาแฟ การปลูกผักเหลียง และการเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ แก่ครูและนักเรียนยุวกษตรกรประจำฐานเรียนรู้


หลังจากการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะทำงานได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ด้วย


ความคิดเห็น