ศสพ.รย. ร่วมฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ผัก และสมุนไพร ผ่าน Webex

 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ผัก และสมุนไพร โดยมีการบรรยายหัวข้อ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบกลุ่ม มาตรฐาน GMP  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าเกษตร และกลยุทธ์ทางการตลาด ในรูปแบบการบรรยาย VDO Conference ผ่านระบบ Webex


ความคิดเห็น