ประชุมการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม  พระราชดำริ จังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีคณะทำงานศูนย์บริการฯ ประกอบด้วย                โครงการชลประทานระยอง พัฒนาที่ดินระยอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง        ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี        เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง                      ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางปาลลิน พวงมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา โฉมเชิด นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเนื้อหาการประชุมว่าด้วยเรื่อง   ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค                 ในการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนา 4 ประการ ดังที่ในหลวงรัชการลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ความคิดเห็น