ศสพ.รย.อบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนและการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล  และ นายศรันยู  นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนและการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง แก่ให้เกษตรกร จำนวน  30  ราย ไส้เดือนเเละหนอนแมลงวันลายสามารถช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังให้ผลผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำไส้เดือนดินที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตสวยงาม  เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง สามารถลดต้นทุน หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป


ความคิดเห็น