ศสพ.ระยอง ร่วมทำกิจกรรม 5ส.

 

        วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างนิสัยการมีวินัยให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  

ความคิดเห็น