ศสพ. รย. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตีระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ความคิดเห็น