ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกร อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนพันธ์ุไม้

                                          


วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเกษตรกับเกษตรกรในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกอบรม หลักสูตรการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นที่  อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ใน วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ  ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง พร้อมมอบพันธุ์ไม้ ได้แก่ ขนุน ส้มโอ รวงผึ้ง และเมล็ดพันธุ์ผัก

ความคิดเห็น