ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บริการวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บริการของศูนย์ฯในจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรกรจากอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอบ้านฉาง ในหลักสูตร “การทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการบรรยายในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรพิชัย ทันไชย เจ้าของสวนเกษตรผสมผสานฟาร์มทันไชย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรแนะแนวการปรับแนวคิดสู่การเป็นเกษตรกร และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “การทำบัญชีครัวเรือน” โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอาชีพทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ทั้งด้านพืชสวน ประมง ปศุสัตว์ และการพัฒนาที่ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการทำการเกษตร พึ่งพาตนเองได้ และสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไป โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 130 ราย

ความคิดเห็น