ศสพ.รย. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตและการใช้สมุนไพรไล่แมลง

 

        วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร  อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปัฐพงศ์สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางถนอม บัวหอม คนงานเกษตร จัดการฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร" หลักสูตร การผลิตและการใช้สมุนไพรไล่แมลง ให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ หอประชมที่ว่าการอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี การผลิตและการใช้สมุนไพรไล่แมลง มีข้อดีหลายอย่างคือ มีราคาถูก ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในแปลงพืชผัก ไม่ตกค้างในดินและสภาพแวดล้อมความคิดเห็น