ศสพ.รย.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในหัวข้อ “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เห็ด)”

วันระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักเห็ดสมุนไพรครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปุญญิสา สมบูรณ์ดี เจ้าของสมบูรณ์ดีฟาร์มเห็ด และเป็นเกษตรกรขยายผลโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในการเป็นวิทยากรฝึกสอนในหัวข้อ “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เห็ด)” ในเมนูน้ำพริกเผาเห็ดและแหนมเห็ด โดยเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการบริโภคเห็ด ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 20 ราย

ความคิดเห็น