ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม Zoom และ Application สนับสนุนในการจัดประชุม/ถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Zoom และ Application สนับสนุนในการจัดประชุม/ถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม Zoom ในหน้าที่ Host/Co-Host ในการจัดประชุม การตั้งค่าอุปกรณ์ และโปรแกรมที่ช่วยเสริมสำหรับการจัดประชุมทางไกลได้แก่ Mentimeter, Padlet, Google Form และโปรแกรม OBS สำหรับการถ่ายทอดความรู้และจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางสาวทิพย์อุษา พิมนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวธนัชชภรณ์ วัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรในการบรรยายความคิดเห็น