ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2564

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวเเทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยวาระว่าด้วย การพิจารณาเข้าร่วมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ของแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพื่อการค้า  การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานวิจัย หลักสูตร และฐานการเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา   เขาหินซ้อนฯ ในพื้นที่โครงการศูนย์บริการฯ ของแต่ละหน่วยงาน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. เพื่อการดำเนินงานการศึกษาวิจัย/ทดสอบ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าศูนย์บริการฯ และ แผนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ เดือนธันวาคม 2564 แปลงเกษตรทฤษีใหม่/งานศูนย์บริการฯ (งานถ่ายทอด งานบริการ งานขยายผล และอื่นๆ) รวมถึงแผนการดำเนินงานตามงบประมาณของ กปร. การดำเนินงานศูนย์บริการฯ ปี 2565 โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ


ความคิดเห็น