ศสพ. ระยอง ลงพื้นที่ แหล่งผลิตผักกระชับ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อศึกษาการเพาะต้นอ่อนผักกระชับ และการทำแปลงปลูกต้นกระชับในนาข้าว(การปลูกพืชหลังนา)ให้ได้ผลผลิตที่ดี

  วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบจุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร ลงพื้นที่ แหล่งผลิตผักกระชับใน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการเพาะต้นอ่อนผักกระชับ และการทำแปลงปลูกต้นกระชับในนาข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดี การปลูกผักกระชับในนาข้าวเป็นการปลูกพืชหลังนา โดยจะเริ่มปลูกในช่วงต้นเดือนธันวาคม ใช้เวลาเพาะปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวโดยประมาณ 120 วันหรือ 4 เดือน ก็เก็บเมล็ดได้ หลังจากเก็บเมล็ดมาแล้วจะต้องทำการแยกสิ่งที่ประปนมาด้วยออกให้เหลือแต่ส่วนเมล็ด จากนั้นแช่ในน้ำให้จม ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกจำเป็นที่จะต้องทำการถ่ายน้ำทุกวันเพื่อป้องกันการเน่าเสียของเมล็ด หลังจากน้ำเริ่มใสขึ้นจะเพิ่มเป็น 3-4 วันถ่ายครั้ง จนกว่าน้ำจะใส ในกระบวนการแช่เมล็ดผักกระชับจะใช้เวลา 3 เดือนจึงจะนำมาเพาะเป็นต้นอ่อนผักกระชับได้ ส่วนเมล็ดผักกระชับที่ยังไม่ได้นำมาเพาะนั้นจะทำการเก็บรักษาโดยการแช่น้ำไว้ตลอดจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นานหลายเดือน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป
ความคิดเห็น