ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

    นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสัมนา การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร วางแผนการปฏิบัติงานของจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออก พร้อมเชื่อมโยงวิชาการระหว่างภายในกรมส่งเสริม แและหน่วยงานทางวิชการต่างๆในพื้นที่     ประเด็นสำคัญของการสัมนนาประกอบด้วยการบรรยายแนวคิดการทำงานในยุคดิจิทัล (Digital Mindset) เพื่อปรับแนวคิดการดำเนินงานโดยเริ่มจาการปรับทัศนคติการทำงานสู่การมี Growth mindset และนำไปสู่การพัฒนา Skillsets การยกระดับองค์กรในยุค Digital เช่น การใช้แอพพลิเคชัน ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร การบรรยายเรื่องความท้าทายภาคการเกษตรสู่ Next Normal และการขับเคลื่อน BCG Model โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร และการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2565 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน ปัญา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงงาน โดยการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม แลกเปลี่ยนกันใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนา Smart Farmer สู่เกษตรกรต้นแบบ การจัดทำแผนพัฒนาการเกาตร และการพัฒนาความรู้ด้านอารักขาพืชของจังหวัด เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่และร่วมแบ่งปันวิธีแก้ไขปัญหาและนำปรับใช้ในอนาคต
ความคิดเห็น