ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อประสาน กำกับ ดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รวมถึง ติดตามแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก


ความคิดเห็น