ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (Online training)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (Online training) ผ่าน Appplication Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น. โดยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนางสาวขวัญเรือน พุ่มมณี บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรม สาระสำคัญของการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
    1. ภาพรวมบริการระบบอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้
       -    รายละเอียดการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ในโครงการ 
       -    การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน LAN และ Wi-Fi 
       -    การดูตรวจสอบสถานะและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
    2. ระบบติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตการให้บริการและการบำรุงรักษา
       -    การใช้งานระบบฯ
       -    การแจ้งเหตุขัดข้องการใช้งาน
       -    การติดตามสถานการณ์การแจ้งความคิดเห็น