ศสพ.ระยองเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1

นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ และบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565 และสร้างความรู้การจัดการธุรกิจ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร สามารถพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจร เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง สู่การเชื่อมโยงตลาดในทุกมิติ

โดยการสัมมนาดังกล่าวได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเเละเข้ารับฟังการแบ่งปันแนวทางเเละนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรจากผู้ประกอบการ เพื่อนำมาปรับใช้เเละถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ความคิดเห็น