ศสพ.ระยอง มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดระยอง มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ให้แก่ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจต่อการนำความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ในหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดเเบ่งกิจกรรมเป็น 3 เวที ประกอบด้วย
เวทีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 เรื่องวิชาการ เครื่องมือส่งเสริมการเกษตร ความรู้ในงานอารักขาพืช การจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม การจัดทำแผนกลยุทธ์ เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล
เวทีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฏาคม 2564 เรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการในงานส่งเสริมการเกษตรเเละฝึกปฏิบัติ
เวทีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 28 สิงหาคม 2564 เรื่อง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรกลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและำัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ภายใต้โครงหารพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2564ความคิดเห็น