ศสพ. ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ” เนื่องในวันพ่อเแห่งชาติ 1-7 ธ.ค. 2564

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ผู้รับผิดชอบงานด้านพืชสวน ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรในงาน “ดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ” โครงการจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  โดยมี 5 จุดเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. ไม้ดอกไม้ประดับ เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับและสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

2. การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  จัดแสดงโรงเรือนเปิดดอกเห็ดอย่างง่าย และให้ความรู้การทำก้อนเชื้อเห็ด

3. ยางพารา  สาธิตการกรีดยางพาราและจัดแสดงต้นพันธุ์ยางพาราชั้นหนึ่ง

4. เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงจิ้งหรีด สาธิตการเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปจิ้งหรีด การผลิตและใช้น้ำส้มควันไม้ พร้อมจัดแสดงเตาน้ำส้มควันไม้และสาธิตการผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้

5. การขยายพันธุ์พืช สาธิตการขยายพันธุ์พืช เช่น การเสียบยอดมะนาว เป็นต้น

ภายในงานยังมีการสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศนิการ เพื่อใช้ในเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
ความคิดเห็น