ศสพ. ระยอง บำรุงต้นพันธุ์ยางพาราเพื่อรองรับการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM600

          วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและควบคุมการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM600 จำนวน 3 ไร่ และทำการตัดแต่งภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ซึ่งพันธุ์ยางพารา RRIM600 ซึ่งจัดอยู่ในพันธุ์ยางชั้น ซึ่งผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆมาแล้วอย่างละเอียด ให้ผลผลิตน้ำยางสูง โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมกิ่งยางพันธุ์ดีสำหรับรองรับการขยายพันธุ์ยางพารา   

 


หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี
ปุ๋ยเคมี เมื่อใส่ลงไปในดิน จะมีโอกาสสูญเสียไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง สำหรับธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียม ส่วนฟอสฟอรัสนั้น พืชดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณที่ใส่ลงไปในดิน ฟอสฟอรัสที่เหลือทั้งหมด จะทำปฏิกิริยากับดิน กลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำยาก พืชดึงดูดไปใช้ไม่ได้ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยลงไปในดิน เพื่อให้พืชสามารถดึงดูดไปใช้ได้มากที่สุดและสูญ เสียน้อยที่สุด จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปุ๋ย ชนิดเดียวกัน สูตรเดียวกันใส่ลงไปในดินโดยวิธี แตกต่างกัน พืชจะใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้ไม่เท่ากัน อาทิ ปุ๋ยที่ใส่แบบหว่านจะให้ผลแตกต่างจากปุ๋ยที่ ใส่โรยแบบเป็นแถวหรือเป็นจุดใกล้ต้นพืช ฉะนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพจึงควรมีหลักเกณฑ์ ในการใส่ปุ๋ยที่ควรจะยึดถือเป็นแนวทางดังนี้คือ
(๑) ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง
(๒) ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม
(๓) ใส่ปุ๋ยให้พืชขณะที่พืชต้องการ
(๔) ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วที่สุดเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจปลูกยางพาราสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาได้ที่

นายชัยพร อินผดุง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ตามวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น