ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการสศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฎ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 โดยได้พูดถึงบทบาทและหน้าที่ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตร จังหวัดระยอง รับหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานโครงศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรแและสหกรณ์ และยังรับผิดชอบในส่วนฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 จุดเรียนรู้ คือ 1.ไม้ดอกไม้ประดับ 2.ยางพารา 3.ผัก เห็ดเเละสมุนไพร 4.ไม้ผลไม้ยืนต้น และ 5.เศรฐกิจพอเพียง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมUploading: 259741 of 259741 bytes uploaded.

ความคิดเห็น