ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้เเทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อที่จะมุ่งเป้าการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองเป็น one stop services สำหรับการท่องเที่ยวดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และการศึกษาดูงานด้านการเกษตรดำเนินงานโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุม

ความคิดเห็น