ศสพ. ระยอง ให้ความรู้พร้อมฝึกทักษะ “การขยายพันธุ์พืช” ให้กับเกษตรผู้สนใจ

        


        นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้และฝึกทักษะ การขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วย การปักชำ การตอนกิ่ง การเสียบยอด การเสียบข้าง การตัดแต่งกิ่ง ตลอดจนการวางระบบน้ำในแปลงไม้ผลไม้ยืนต้น ให้กับเกษตรกร อ.เกาะจันทร์ ผู้มีความสนใจเข้ามาติดต่อขอฝึกทักษะ ตั้งแต่วันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยเกษตรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำการเกษตร สามารถลดต้นทุน สร้างรายได้ และขยายผลต่อชุมชนต่อไป

เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้หรือปรึกษาได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
038 027 915, 038 027 913
ตามวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น