ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 


        วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นางศศิญา เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564  โดยมีกิจกรรมตรวจสอบ 3 กิจกรรม ได้แก่
1. การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
2. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
3. การดำเนินงานของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
        ภายใต้วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 3 ประการ
1. เพื่อมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบควบคุมภายในทั้ง 3 กิจกรรม เพียงพอและเหมาะสม
2. เพื่อมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจดำเนินงาน ทั้ง 3 กิจกรรม โดยมีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  หลักเกณฑ์ ประกาศของทางราชการ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์โครงการ
3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง
        กลุ่มตรวจสอบภายใน จะทำการสรุปผลการตรวจ (ปิดตรวจ) โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ความคิดเห็น