ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565        วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง โดยสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และให้ที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข พร้อมวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ความคิดเห็น