ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้ กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ฯ ด้านการเกษตร

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้ กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ฯ ด้านการเกษตร ในประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืชพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการ(เกษตรที่สูง) สามารถกระจายพืชพันธุ์ดีเพิ่มเติมจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช และสามารถเป็นเเหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานโรงเรือนอัจฉริยะให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ/พืชอุสาหกรรมที่มีความต้องการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ พืชเชิงอุตสาหกรรม กลุ่มพืช GI และพืชที่มีความต้องการปก้ไขปัญหาโรคที่ติดไปกับท่อนพันธุ์ ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม


ความคิดเห็น