ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (Program Zoom) เพื่อชี้แจงโครงการ งบประมาณ แผนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โดยมี นางวชิรา ใฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
ความคิดเห็น