ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        

        วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) เพื่อทำความใจการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และดำเนินงานโครงการตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการฝึกอบรม เพื่อเป็นการวางแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ความคิดเห็น