ศสพ. ระยอง ประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565


            วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ณ อาคารผึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2564 พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน การร่วมมือร่วมใจในการทำงาน การดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดเวรรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ความคิดเห็น