ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

        


        วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นางศศิญา เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564  โดยมี รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน (ปิดตรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 3 เรื่อง

1.  การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
2. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
3. การดำเนินงานของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

        กลุ่มตรวจสอบภายในชี้แจงรายละเอียดข้อตรวจพบ พร้อมแนบกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในประเด็นตรวจพบให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อดำเนินงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ความคิดเห็น