ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(field day) อำเภอแกลง ปี 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านนา หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 120 ต้น ประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้ 30 ต้น มะนาวศุขประเสริฐ 30ต้น ฝรั่งเพชรภูทอง 30 ต้น มะเขือเปราะ 15 ต้น พริกชี้ฟ้า 15 ต้น  โดยมี นายอรรถกร ผาสุข ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
ความคิดเห็น