ศสพ.ระยอง จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ประจำ 2566 กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร “การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ ๑๔  ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี  จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ประจำ 2566 กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร “การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”   เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-กุมารี ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร    ให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร    แก่ทหารกองประจำการ เพื่อสามารถพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเอง และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถขยายผลองค์ความรู้ต่าง ๆ  สู่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงต่อไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทหารกองประจำการจากทั้ง 3 หน่วย รวมทั้งสิ้น 60 นาย โดยมีหัวข้อ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) การขยายพันธุ์พืช และ เทคนิคการปลูกผัก  และได้มีแผนการลงพื้นที่สำรวจแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำแปลงเกษตรต้นแบบต่อไปในอนาคต ความคิดเห็น