ศสพ.ระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอวังจันทร์

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาต ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองทั้งจุดหลักและจุดรอง เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปรายงานผลตรวจติดตามให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยองต่อไป

ความคิดเห็น