ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ เข้าร่วมประชุมแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล Application Zoom โดย นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม วัตุประสงค์การประชุมเนื่องด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้จัดทำร่างประเด็นการตรวจราชการฯในส่วนของการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการตรวจราชการฯ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ความคิดเห็น