ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทางด้านไม้ผลในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร และ น.ส.กษมา พูลปาน นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม เดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านไม้ผลที่จำเป็นสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่รับชอบ ทั้งนี้หัวข้อการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่

1.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนไม้ผล (อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร) โดย นายสมพล คุ้มพวงดี อดีตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเน้นเรียนรู้เรื่องการดูเรดาร์ เพื่อดูแนวโน้มการเกิดฝน และเส้นทางที่ฝนจะเคลื่อนที่ผ่านการดูเรดาร์

2. การจัดการธาตุอาหารอย่างเหมะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตไม้ผล โดย รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ซึ่งจะเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารที่สำคัญในกระบวนการผลิตไม้ผล ความจำเป็นของธาตุอาหารและอาการขาดธาตุอาหารที่แสดงออกในพืช

3. หลักการให้น้ำในสวนไม้ผล โดย นายชลธี นุ่มหนู อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 โดยเรียนรู้รูปแบบการให้น้ำแบบต่างๆ และการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

4. การจัดการสภาพแวดล้อมในสวนไม้ผลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต โดย นายวสันต์ รื่นรมย์ นายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวลล้อมให้มีความเหมาะสมต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืช ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์เข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าการพืชที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ

   

ความคิดเห็น