ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากสินระยอง

        วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ  จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนตากสินระยอง  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ประกอบด้วยคณะครู และนักเรียน จำนวน 106 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ จุดเรียนรู้ผัก,เห็ด,สมุนไพร ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง


ความคิดเห็น