ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนต้นพันธุ์พืชทั้งสิ้นจำนวน 200 ต้นประกอบด้วย มะตูมแขก 100 ต้น พริกไทย 50 ต้น และว่านหางจระเข้ 50 ต้น โดยได้แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นำไปปลูกเป็นสมุนไพรใช้ในครัวเรือนต่อไป

ความคิดเห็น