ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หรือแนวทางการบริหาร และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น