ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(field day) อำเภอเมืองระยอง ปี 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) อำเภอเมืองระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรู้สวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 120 ต้น ประกอบด้วย มะละกอแขกดำ 30 ต้น มะเขือเปราะ 30 ต้น พริกชี้ฟ้า 30 ต้น พริกไทย 30 ต้น โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว


ความคิดเห็น