ศสพ. ระยอง จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

     วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดย นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่บริการของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร สร้างความมั่นคงและยั่งยืนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

    การอบรมในครั้งนี้ได้ถ่ายถอดองค์ความด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรในเรื่อง การผลิตน้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมสามารถนำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนต่อไป
ความคิดเห็น