ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำกิจกรรมการเกษตรให้กับ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก จังหวัดระยอง

  วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการความรู้ "การผลิตและการดูแลเห็ดนางฟ้า" ประกอบด้วย การสาธิตและฝึกปฏิบัติทำก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก “ก้อนเชื้อเห็ด” ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การผสม การบรรจุลงถุงพลาสติก การนึ่งฆ่าเชื้อ การหยอดเชื้อลงถุง การบ่มก้อนเพื่อให้เส้นใยเจริญภายในถุง การเปิดดอกเห็ด การดูแลก้อนเห็ดระหว่างการเปิดดอกเห็ด ให้กับโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยรูปแบบการอบรมเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและนำความรู้และทักษะการเกษตรไปใช้ประโยชน์ทั้งในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน นำไปสู่การต่อยอดสร้างรายได้และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีครูและนักเรียน ที่มีความสนใจเข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น